چاپ        ارسال به دوست

شرایط مزایده اجاره محل انتشارات

شرایط مزایده اجاره محل انتشارات

دانشگاه نبی اکرم (ص)

در پی انتشار آگهی مزایده عمومی با موضوع واگذاري محل انتشارات دانشگاه نبی اکرم (ص) به بخش خصوصی، شرایط مزایده که باید به اطلاع متقاضیان شرکت در آن برسد به شرح ذیل اعلام می گردد :

1-موضوع مزایده عبارت از واگذاري محل انتشارات دانشگاه نبی اکرم (ص) به بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد اجاره می باشد.

2-مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه 8500000ریال (هشت میلیون و پانصد هزار ریال)می باشد که شرکت کنندگان می بایست با توجه به مبلغ مذکور قیمت پیشنهادي خود را اعلام نمایند  .ضمناً اجاره بهاء ماه فروردین  15 روزه محاسبه شده و برای یک ماه و نیم تابستان نیز اجاره بها دریافت نمیشود.

3- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات واصله و انعقاد قرارداد داراي اختیارات تام می باشد .

4-به پیشنهادات ناقص ،مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضاء زمان مزایده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

5- به  منظور  حسن  انجام  تعهدات،  برنده  مزایده  موظف  است  هنگام  انعقاد  قرارداد  یک  فقره  چک ضمانت بانکی  به  ارزش  30  % مبلغ  کل قرارداد تحویل دانشگاه نماید که پس از پایان مدت قرارداد، چنانچه موردي جهت ضبط و یا کسر آن نباشد به وي مسترد خواهد شد .

6-مدت قرارداد یکسال کامل شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد 1396/07/01 لغایت 1397/06/31.

7-شرکت کنندگان در صورت داشتن هر گونه سابقه کاري در موضوع مورد مزایده می توانند مدارك و مستندات مربوطه را همراه با سایر مدارك در پاکت پیشنهاد قیمت ارسال نمایند

8- شرکت کنندگان باید پیشنهاد قیمت خود را به طور خوانا در جدول ذیل اعلام نموده و پس از امضاء، آن را همراه با سایر مدارك به صورت  پاکت در  بسته  ولاك  و  مهر  شده  که  روي  آن  قید  شده  باشد  مربوط  به مزایده انتشارات دانشگاه حداکثر  تا تاریخ 31 مرداد ماه منحصراً به صورت حضوری تحویل مدیریت دانشجوئی دانشگاه نمایند.

9- کپی کارت ملی شرکت کننده در مزایده الزامی است

 

مبلغ اجاره بهای ماهیانه پیشنهادی

به عدد:

 

به حروف:

 

 

آدرس شرکت کننده:

شماره تماس(موبایل):

شماره تماس تلفن ثابت :

 

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضاء و تاریخ


١١:٤١ - دوشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٦    /    شماره : ٣١٦٨    /    تعداد نمایش : ٨٧٦© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.