ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سیدمحمدرضا

میلانی حسینی

رئیس موسسه

2

دکتر رحیم

شهرتی فر

مشاور رئیس

3

یوسف

اصغری

مشاور رئیس و مسئول حراست و دبیر کمیته انضباطی بدوی

4

محمدحسین

ناجی

مشاور رئیس

5

دکتر شیوا

ولایتی

معاون دانشجویی و فرهنگی

6

دکتر محسن

آقازاده

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

7

مهندس سیدمحمدصادق

میلانی حسینی

معاون اجرائی

8

دکتر سیدهادی

اسلامیان شیراز

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

9

دکتر عوض

نقی پور

مدیر پژوهش و امور بین الملل

10

نویده

صدرسلفی

مدیر حوزه ریاست و منابع انسانی و مسئول دبیرخانه مرکزی