تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398

انتخاب واحد دانشجویان ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول

22 الی 26 مرداد 98

مرحله اول :ارائه درخواست های مهمان تک درس به سایر موسسات به گروه های مربوطه جهت بررسی و صدور مجوز

تا 30 مرداد 98

مرحله اول : دریافت نامه های مهمان تک درس از آموزش مربوطه

20شهریور 98

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا پایان حذف و اضافه

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

30 شهریور 98

مرحله دوم :ارائه درخواست های مهمان تک درس به سایر موسسات به گروه های مربوطه جهت بررسی و صدور مجوز

تا 3 مهر 98

مرحله دوم : دریافت نامه های مهمان تک درس از آموزش مربوطه

10 مهر 98

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

9-8 مهر 98

امتحانات میان ترم

هفته آخر آبان

مهلت  در خواست حذف تک درس نیمسال اول

تا 5 دی 98

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال اول

13 دی 98

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

15 -16- 17 دی  98

(امتحانات دروس عمومی)

18 دی الی 2 بهمن  98

(امتحانات دروس تخصصی)

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول

5 بهمن الی 8 بهمن  98

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا 12 دی 98

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول

8 بهمن 98

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

همزمان با انتخاب واحد ترم

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم

5 بهمن الی 8 بهمن  98

مرحله اول :ارائه درخواست های مهمان تک درس به سایر موسسات به گروه های مربوطه جهت بررسی و صدور مجوز

تا 20 دی 98

مرحله اول : دریافت نامه های مهمان تک درس از آموزش مربوطه

3 بهمن 98

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

12 بهمن 98

حذف  و اضافه نیمسال دوم

27 -28 بهمن 98

امتحانات میان ترم

هفته آخر فروردین

مرحله دوم :ارائه درخواست های مهمان تک درس به سایر موسسات به گروه های مربوطه جهت بررسی و صدور مجوز

تا 20 بهمن 98

مرحله دوم : دریافت نامه های مهمان تک درس از آموزش مربوطه

29 بهمن 98

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

تا10 اسفند 98

زمان ارائه  تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت

(طبق تقویم وزارت علوم)

مهلت درخواست  حذف تک درس نیمسال دوم

تا 1 خرداد 99

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی  نیمسال دوم

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال دوم

13 خرداد 99

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

17-18-19 خرداد 99

(امتحانات دروس عمومی)

20 خرداد  الی 3 تیر 99

(امتحانات دروس تخصصی)

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا 30 خرداد 99

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم

تا 25 تیر 99

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم

22 الی 26 مرداد 99

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

تا 10  مرداد 99

ثبت نام ترم تابستان

25-26 تیر 99

کلاسهای ترم تابستان

28 تیر الی 30 مرداد99

امتحانات ترم تاستان

1 تا 6 شهریور

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.