• تنبیهاتی که حکم کمیته انضباطی دانشگاه  نسبت به دانشجویان :

1.    احضار و اخطار شفاهی

2.    تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجوئی

3.    اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4.    تذکر کتبی درج در پرونده دانشجو

5.    توبیخ کتبی درج در پرونده دانشجو

6.    دادن نمره 25% در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7.    محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه

  • وام و خوابگاه و . .   از یک ماه تا زمان باقیمانده از تحصیل

1.    دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان دانشگاه یا بیت المال شده باشد

2.    منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی ( بدون احتساب سنوات)

3.    منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی ( با احتساب سنوات)

4.    منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی ( بدون احتساب سنوات)

5.     منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی ( با احتساب سنوات)

6.    منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی ( بدون احتساب سنوات)

7.    منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی ( با احتساب سنوات)

8.    منع موقت از تحصیل به مدت چهار  نیمسال تحصیلی ( بدون احتساب سنوات)

9.    منع موقت از تحصیل به مدت چهار  نیمسال تحصیلی ( با احتساب سنوات)

10.  تغییر محل تحصیل دانشجو ( همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )

11.    تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

12.    اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

13.     اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

  • تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات :

1.           رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان  (تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل)

2.           رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری  ( تقلب ، وارد نمودن خسارت به اموال دانشگاه ، دادن اطلاعات خلاف )

3.           رسیدگی به تعرضات دینی – تخلفات سیاسی و یا امنیتی 

4.           رسیدگی به تخلفات اخلاقی

  • نحوه رسیدگی و صدور احکام ( موضوع مواد7 و 9و 12 آئین نامه انضباطی )

شوراهای انضباطی دانشگاه ها میتوانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند .

1 / در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسیدگی کننده از جمله محاکم قضائی یا نیروی انتظامی و احراز ارتکاب تخلف دانشجو توسط شورای انضباطی ، صلاحدید شورا برای تشدید یا تخفیف تنبیه تخلف ( در صورت مجازات متخلف در محاکم قضائی ) عمل شده و ممکن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداری و پرونده انضباطی مختومه گردد .

2 / صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت میگیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجرای احکام صادرشده از سوی شوراها ی انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچ یک از تنبیهات انضباطی نمیباشند .

3 / پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح استعلام کننده نظیر مراجع قضائی ، گزینش سازمانها و امثال آن در خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه توسط دبیرخانه شورای مرکزی انضباطی یا شورای انضباطی دانشگاه به عنوان تنها مرجع مجاز انجام میگیرد .

4 / دانشجو پس از وصول حکم اولیه انضباطی تا 10 روز فرصت اعتراض داشته و میتواند تقاضای تشکیل کمیته انضباطی تجدید نظر نماید در غیر اینصورت ( پس از گذشت 10 روز ) حق اعتراض نخواهد داشت .

 تبصره : رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند. مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی که به کمیته انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می شود، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو متخلف به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند.(درصورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیمسال دانشجو می تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیمسال شرکت کند.)

تبصره  : هر گاه دانشجویی در مکانهایی که به عنوان دانشجو فعالیت دارد(از قبیل سفرهای علمی، محلهای کارآموزی، اردوهای دانشجویی، خوابگاه و . . . ) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد کمیته انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در این آیین نامه موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذی صلاح، به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی کمیته انضباطی آن دانشگاه است.

تبصره : هر گاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنا به قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد رسیدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب ضوابط و قوانین جزایی در صلاحیت مراجع قضایی است اما کمیته انضباطی می تواند به موازات آن بر حسب ماده 7 این آیین نامه تصمیم گیری کند.

تبصره : تمرّد دانشجو از اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.

تبصره : بنا به تشخیص کمیته انضباطی موارد تخلف می تواند به ولی یا سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود. 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.