پایان‌نامه‌های ارشد هوش مصنوعی

ردیف

مشخصات پایان‌نامه

1

عنوان فارسی: گسسته­‌سازی الگوریتم ­جستجوی فاخته، مطالعه موردی: مسئله رنگ­ آمیزی گراف

English Title: Discrete Manufacturing Cuckoo Search algorithm,  Case study: Graph Coloring Problem

پدیدآورنده: شادی محمودی  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

2

عنوان فارسی: جداسازی کور سیگنال‌های منبع در حضور نویز با استفاده از تابع همبستگی غیرخطی به روش LMS

English Title: LMS Based Noisy Blind Source Separation using Nonlinear Autocorrelation Function

پدیدآورنده: محمدرضا متولی  /  اساتید راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند، دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /   سال انتشار: 1391

دانلود چکیده

3

عنوان فارسی: بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اضافه کردن کشورهای مستقل و استقلال‌طلب

English Title: Improve the Imperialist Competitive Algorithm by adding Independent and Seeking Independent Countries

پدیدآورنده: محمدامین سطلانی سروستانی  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار:  1391   /  دانلود چکیده

4

عنوان فارسی: خلاصه‌سازی متون فارسی مبتنی بر هستی شناسی

English Title: Ontology-Based Automated Persian Text Summarization

پدیدآورنده: مجید رمضانی  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

5

عنوان فارسی: تشخیص اشاره و حرکت دست با استفاده از ویژگی ترکیبی شبه‌هار و هیستوگرام گرادیان جهت‌دار و کلاس‌بندی کننده SVM

English Title: Hand Gesture Recording Using Combined feature from Haar-like and HOG and SVM classifier

پدیدآورنده: سودابه غفوری وایقان   /   استاد راهنما: دکتر میرهادی سیدعربی   /   سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده  

6

عنوان فارسی: تخمین ماتریس مرکب با استفاده از مدل مخلوط لاپلاسین-گوسی

English Title: Mixing Matrix Estimation using Gaussian-Laplacian Mixture Model (GLMM)

پدیدآورنده: زینب حسنی روشن  /  اساتید راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند، دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /  سال انتشار: 1391

دانلود چکیده

7

عنوان فارسی: خوشه‌بندی ترکیبی فازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

English Title: Fuzzy Clustering Ensemble Based on Genetic Algorithm

پدیدآورنده: نگار راضی‌زاده  /  استاد راهنما: دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

8

عنوان فارسی: بهبود رقابت استعماری از طریق ادغام با الگوریتم تکاملی

English Title: Improving Imperialist Competative Algorithm by Combining with Evolutionary Algorithm

پدیدآورنده: فاطمه رمضانی  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

9

عنوان فارسی: طراحی سامانه‌ای برای تشخیص اسناد مشابه به منظور استفاده در دسته‌بندی اسناد فارسی

English Title: Designing a System to Compute Similarity between Documents in order to use in Persian Document Classification

پدیدآورنده: ابراهیم رزمی کندری  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

10

عنوان فارسی: الگوریتم ترکیبی بهینه‌سازی ازدحام ذرات و فاخته

English Title: A Hybrid CS/PSO Algorithm

پدیدآورنده: امیرحسین قدرتی  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

11

 عنوان فارسی: نهان‌نگاری اطلاعات با استفاده تکنیک‌های طیف گسترده

English Title: ِData Watermarking Using Spread Techniques

پدیدآورنده: امیرحسین نظرعلیان  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 12

عنوان فارسی: چارچوبی جهت تشخیص ژست دست با استفاده فیلتر کالمن و مدل مخفی مارکوف

English Title: A Framework for Hand Gesture Recognition Using Kalman Filter and Hidden Markov Model

پدیدآورنده: مرتضی محمدی قراسویی  /  استاد راهنما: دکتر میرهادی سیدعربی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

 13

عنوان فارسی: رویکرد جدیدی جهت تولید اعداد تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

English Title: A NEW METHOD FOR GENERATING RANDOM NUMBERS BASED ON GENETIC ALGORITHM

پدیدآورنده: الهام هاشمی چمگردانی  /  استاد راهنما: دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 14

عنوان فارسی: طراحی سامانه‌ای برای شناسایی جملات مشابه برای استفاده در خلاصه‌سازی چند سنده

English Title: Similar sentences detection system for multi-document summarization

پدیدآورنده: باقر نوجوان آقدرق  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 15

عنوان فارسی: طراحی و پیاده‌سازی سیستم پرسش و پاسخ در یک دامنه محدود

English Title: Design and Implementation of close-domain question answering systems

پدیدآورنده: امیرمحسن یوسفی واقف  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

 16

عنوان فارسی: تشخیص خودکار میکروآنوریسم‌ها در تصاویر رنگی شبکیه‌ی چشم

English Title: AUTOMATIC DETECTION OF MICROANEURYSMS IN COLOR RETINAL IMAGES

پدیدآورنده: پریا تازه‌دل  /  استاد راهنما: دکتر میرهادی سیدعربی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 17

عنوان فارسی: بخش‌بندی اتوماتیک دندان‌ها با استفاده از تصاویر X-ray

English Title: AUTOMATED DENTAL SEGMENTATION IN X-RAY

پدیدآورنده: فاطمه سروش  /  استاد راهنما: دکتر میرهادی سیدعربی  /  سال انتشار: 1391                          دانلود چکیده

 18

عنوان فارسی: روشی برای ترکیب تصاویر به دست آمده از چند حسگر در حوزه DCT بر اساس بیشینه انرژی

English Title: AN EFFECTIVE APPROACH FOR MULTI SENSOR IMAGE FUSION IN DISCRETE COSINE TRANSFORM DOMAIN

پدیدآورنده: سلاله فداکار غازانی  /  استاد راهنما: دکتر میرهادی سیدعربی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

 19

عنوان فارسی: شناسایی خودکار مدولاسیون‌های دیجیتال و آنالوگ

English Title: AUTOMATIC MODULATION RECOGNITION OF DIGITAL AND ANALOG MODULATIONS

پدیدآورنده: مجتبی اوجاقلو  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 20

عنوان فارسی: به کارگیری الگوریتم تخمین توزیع موازی برای مسئله زمان‌بندی چند پروژه‌ای با محدودیت منابع

English Title: USING PARALLEL ESTIMATION OF DISTRIBUTION ALGORITHM FOR RESOURCE CONSTRAINED MULTI-PROJECT SCHEDULING PROBLEM

پدیدآورنده: اعظم فرامرزی‌فرد  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 21

عنوان فارسی: استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای بهبود و بهینه‌سازی جدول زمان‌بندی دانشگاهی

English Title: Using Imperialist Competitive Algorithm to Improve and Optimize the University Timetabling

پدیدآورنده: کمال دوگوهر  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1393  /   دانلود چکیده

 22

عنوان فارسی: خوشه‌بندی سلسله مراتبی بر اساس منطق فازی

English Title: AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING BASED ON FUZZY LOGIC

پدیدآورنده: فوزیه اصغرپور  /  استاد راهنما: دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 23

عنوان فارسی: مکان‌یابی دقیق کاربر در شبکه‌های GSM

English Title: High precision User Location in GSM Networks

پدیدآورنده: امیر تبریزچی  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 24

عنوان فارسی: تشخیص نواحی کندکننده پروتئینی سرطانی روی توالی‌های DNA

English Title: Recognition of Cancerous Protein Coding Regions on DNA Sequences


پدیدآورنده: امین خدائی  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1392  /   دانلود چکیده

 25

عنوان فارسی: کاهش نسبت ماکزیمم توان سیگنال به مقدار متوسط آن در مدولاسیون OFDM با استفاده از روش دنباله جزیی ارسال و الگوریتم جستجوی ممنوعه تطبیقی

English Title: Peak – to – Average Power Ratio Reduction Of OFDM signals Using PTS & Modified Adaptive Tabu Search


پدیدآورنده: حامد ایزدی‌فر  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 26

عنوان فارسی: ترکیبی از ویژگی‌های شبه‌هار و الگوریتم آدابوست برای تشخیص عابر پیاده با استفاده از طبقه‌بندی کننده‌ی ماشین‌های بردار پشتیبان

English Title: Combination of Haar-like features and Adaboost algorithm for Pedestrian Detection using SVM classifier


پدیدآورنده: حمید سلیمی گماسائی  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 27

عنوان فارسی: استفاده از یک الگوریتم تکاملی جهت پیدا کردن ترتیب مناسب فرآیندها و کوانتوم زمانی مناسب برای زمان‌بندی نوبت گردشی

English Title: Using an Evolutionary Algorithm for Finding Suitable Order for Tasks and Time Quantum for Round Robin Schedulingپدیدآورنده: زلیخا بدیعی  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

28 

عنوان فارسی: استفاده از یک الگوریتم تکاملی جهت مکان‌یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیش‌خوان در یک شهر-مطالعه موردی: شهر تبریز

English Title: Using an Evolutionary Algorithm for Locating of Register Office and Office Desk in a City-Case Study: Tabriz City


پدیدآورنده: سهیلا صادقی  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 29

عنوان فارسی: استفاده از الگوریتم تخمین توزیع جهت زمان‌بندی وظایف در سامانه‌های بلادرنگ چند پردازنده‌ای

English Title: Using Estimation of Distribution Algorithm for Task Scheduling in Multiprocessor Real-Time Systems


پدیدآورنده: علیا آزاد  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

 30

عنوان فارسی: بهبود کیفیت سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام با استفاده از تکنیک RVM چند هسته‌ای

English Title: Improving the quality of ECG signals using a technique of multi-kernel Relevance Vector Machine


پدیدآورنده: فائقه توتونچی  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 31

عنوان فارسی: خوشه‌بندی فازی داده‌ها بر اساس منطق فازی

English Title: FUZZY CLUSTERING DATA BASED ON FUZZY LOGIC

پدیدآورنده: مرضیه نجاتی  /  استاد راهنما: دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 32

عنوان فارسی: اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی

English Title: Verification and Validation of Fuzzy Rule Bases

پدیدآورنده: مریم خلیلی  /  استاد راهنما: دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 33

عنوان فارسی: بررسی گرف‌های فازی شامل گره‌های فازی

English Title: A STUDY OF FUZZY GRAPHS USING FUZZY NODES

پدیدآورنده: مریم میرزایی  /  استاد راهنما: دکتر محمدرضا فیضی درخشی  /  سال انتشار: 1392  /  دانلود چکیده

34 

عنوان فارسی: استفاده از تکنیک RVM برای کلاس‌بندی و رگرسیون داده‌های موهومی

English Title: Regression and Classification of Complex Data Using RVM Technique


پدیدآورنده: معصومه پیرفلک سرشکه  /  استاد راهنما: دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 35

عنوان فارسی: تغییر الگوریتم بهینه‌سازی فاخته جهت استفاده در محیط‌های پویا

English Title: Modifying Cuckoo Optimization Algorithm for using in Dynamic Environments

پدیدآورنده: نازنین فولادگر  /  استاد راهنما: دکتر شهریار لطفی  /  سال انتشار: 1393  /  دانلود چکیده

 36

عنوان فارسی: خوشه‌بندی داده‌های تصویری توسط الگوریتم رقابت استعماری

English Title: Clustering of Image Data by Imperialist Competitive Algorithm

پدیدآورنده: سیده نگار مظلومی  /  استاد راهنما: دکتر میرهادی سیدعربی  /  سال انتشار: 1391  /  دانلود چکیده

 

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر- هوش مصنوعی

سال انتشار

درجه

استادراهنما

پدیدآورنده

ثبت

عنوان پایاننامه

 

ردیف

1391

بهزاد مظفری تازه کند

محمدرضا متولی

T

1

جداسازی کورسیگنال های منبع در حضور نویز بااستفاده از تابع همبستگی غیر خطی  به روش LMS

1

1391

محمدرضا فیضی درخشی

مجید رمضانی

T

2

خلاصه سازی خودکار متون فارسی مبتنی بر هستی شناسی

 

2

1391

 

شهریار لطفی

شادی محمودی

T

3

گسسته سازی الگوریتم جستجوی فاخته

مطالعه موردی: مسئله رنگ آمیزی گراف

 

3

1391

شهریار لطفی

محمدامین سلطانی سروستانی

T

4

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اضافه کردن کشورهای مستقل و استقلال طلب

 

4

1391

 

بهزاد مظفری تازه کند

 

زینب حسنی روشن

T

5

تخمین ماتریس مرکب با استفاده از مدل مخلوطی لاپلاسین- گوسی

5

1391

 

شهریارلطفی

فاطمه رمضانی

T

6

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق ادغام با الگوریتم تکاملی

 

6

1391

میرهادی سیدعربی

 

سودابه غفوری وایقان

T

7

 

تشخیص اشاره وحرکت دست بااستفاده ازویژگی ترکیبی شبه هاروهیستوگرام گرادیان جهت دار وکلاس بندی کنندهSVM

 

7

1391

 

 

محمدعلی بادامچی زاده

نگارراضی زاده

T

8

خوشه بندی ترکیبی فازی مبتنی برالگوریتم ژنتیک

8

1391

میرهادی سیدعربی

سیدنگارمظلومی

 

T

9

 

خوشه بندی داده های تصویری توسط الگوریتم رقابت استعماری

9

1391

شهریارلطفی

امیرحسین قدرتی

T

10

 

الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرات وفاخته

 

 

10

1392

بهزاد مظفری تازه کند

امیر حسین نظر علیان

 

T

11

نهان نگاری اطلاعات با استفاده از تکنیک های طیف گسترده

 

11

1392

محمدرضا فیضی درخشی

ابراهیم رزمی کندری

T

12

طراحی سامانه ای برای تشخیص اسناد به منظور استفاده در بسته بندی اسناد فارسی

 

12

1391

فیضی درخشی

 

امیرمحسن یوسفی واقف

T

13

طراحی وپیاده سازی سیستم پرسش وپاسخ دریک دامنه محدود

13

1391

میرهادی سیدعربی

 

مرتضی محمدی قراسویی

T

14

چارچوبی جهت تشخیص ژست دست بااستفاده ازفیلترکالمن ومدل مخفی مارکوف

14

1392

بهزادمظفری تازه کند

 

محمدعلی اویس قرن

T

15

کلاس بندی چندگانه برای تسخیص ایمیل اسپم

15

1392

محمدرضافیضی درخشی

 

باقرنوجوان آقدرق

T

16

طراحی سامانه ای برای شناسایی جملات مشابه برای استفاذه درخلاصه سازی چندسنده

16

1391

میر هادی سید عربی

 

فاطمه سروش

T

17

بخش بندی اتوماتیک دندانها با استفاده از تصاویرX-ray

17

1392

محمدعلی بادامچی زاده

 

الهام هاشمی چمگردانی

T

18

رویکرد جدیدی جهت تولیداعداد تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

18

1392

بهزاد مظفری تازه کند

 

مجتبی اوجاقلو

T

19

شناسایی خودکار مدولاسیون های دیجیتال و آنالوگ

19

1392

محمدرضا فیض درخشی

 

فوزیه اصغرپور

T

20

خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی بر اساس منطق فازی

20

1392

میر هادی سید عربی

 

سلاله فداکار غازانی

T

21

روشی برای ترکیب تصاویر به دست آمده از چند حسگر در حوزه DCT بر اساس بیشینه انرژی

21

1392

میرهادی سید عربی

 

پریا تازه دل

T

22

تشخیص خودکار میکرو آنوریسم ها در تصاویر رنگی شبکیه ی چشم

22

1392

شهریار لطفی

 

اعظم فرامرزی فرد

T

23

به کار گیری الگوریتم تخمین توزیع موازی برای مسئله زمان بندی چند پروژه ای با محدودیت منابع

23

1392

شهریار لطفی-محمدعلی بادامچی زاده

 

علیا آزاد

T

24

استفاده از الگوریتم تخمین توزیع جهت زمانبندی وظایف در سامانه های بلدرنگ چند پردازنده

24

1392

شهریار لطفی

 

سمانه نور محمدی

T

25

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته جهت انتخاب مناسب حسگرهای ناظر در شبکه های حسگر پوشش نقطه ای

25

1393

محمدرضا فیضی درخشی

 

امیر تبریزچی

T

26

GSM  مکان یابی دقیق کاربر در شبکه های

26

1390

بهزاد مظفری تازه کند

 

حامد ایزدی فر

T

27

کاهش نسبت ماگزیمم توان سیگنال به مقدار متوسط آن در مدولاسیون با استفاده از روش دنباله ی جزیی ارسال و الگوریتم جستجوی ممنوعه تطبیقی

27

1393

هادی سیدعربی

سعید جلوداری

T

28

رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت cross-chaotic

28

1393

محمدعلی بادامچی زاده

مرضیه نجاتی

T

29

خوشه بندی فازی داده هابراساس منطق فازی

29

1393

بهزادمظفری

امین خدایی

T

30

تشخیص نواحی کدکننده پروتئینی سرطانی روی توالی های DNA

30

1393

شهریار لطفی

 

نازنین فولادگر

T

31

تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا

31

1393

میرهادی سید عربی

 

حمید سلیمی گماسائی

T

32

ترکیبی از ویژگی های شبه هاروالگوریتم آدابوست برای تشخیص عابر پیاده با استفاده از طبقه بندی کننده ماشین های بردار پشتیبان

32

1392

بهزادمظفری

فائقه توتونچی

T

33

بهبودکیفیت سیگنال های الکتروگاردیو گرام بااستفاده ازتکنیک

RVMچنددسته ای

 

33

1393

محمدعلی بادامچی زاده

مریم خلیلی

T

34

اعتبارودرستی سنجی مبتنی برمنطق فازی

34

 

1393

شهریار لطفی

سهیلا صادقی

T

35

استفاده از یک الگوریتم تکاملی جهت مکان یابی ادارات ثبت احوال  و دفاتر پیشخوان در یک شهر- شهر تبریز

 

35

1393

شهریارلطیفی

زلیخا بدیعی

T

36

استفاده ازیک الگوریتم تکاملی جهت پیدا کردن ترتیب مناسب فرایندها وکوانتوم زمانی مناسب

 

36

1393

بهزادمظفری

معصومه پرفلک

T

37

استفاده ازتکنیک RVMبرای کلاس بندی ورگرسیون داده های موهومی

 

37

1393

میر هادی سید عربی

 

کمال دوگوهر

T

38

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای بهبود و بهینه سازی جدول زمانبندی دانشگاهی

38

1393

شهریار لطفی

 

وحید نقاشی

T

39

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر

39

1394

میرهادی سیدعربی

زینب تیموری

T

40

رمزنگاری تصویر  با استفاذه از ترکیب الگوریتم های  تکاملی و نظریه آشوب

 

40

1394

شهریار لطفی

لیلا عابدی

T

41

استفاده از الگوریتم تخمین توزیع برای زمانبندی کارها در گرید

41

1394

بهزاد مظری تازه کند

جواد یوسفی خوشدره گی

T

42

جنین تحت شرایط نویزیQRS روشی برای تشخیص کمپلکس

42

1394

محمدرضا فیضی درخشی

مهدی فرج پور

T

43

طراحی و پیاده سازی تشخیص مرجع ضمیر در متون فارسی

43

1393

میرهادی سیدعربی

لیلا صدیقی

T

44

تشخیص تخریب لکه زرد وابسته به سن

44

1394

محمدرضا فیضی درخشی

آرش هدایتی

T

45

طراحی سامانه خلاصه ساز متون علمی فارسی

مطالعه موردی:پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی گرایش جامعه شناسی

45

1394

بهزاد مظری تازه کند

سارا صراف مارالانیان

T

46

افزایش ظرفیت کانال های پی ال سی با استفاده از تکنیک الموتی در حوزه ی فرکانس - زمان

46

1392

 

محمد علی بادامچی زاده

 

مریم میرزایی

T

47

بررسی گراف های فازی شامل گره های فازی

47

1394

شهریار لطفی

حمید ساعی دینور

T

50

ترکیب خودکار چند الگوریتم تکاملی برای حل یک مسئله بهینه سازی

48

1394

شهریار لطفی

فیروز شجاعی مولان

T

51

استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه جهت حل دستگاه معادلات غیر خطی

49

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]-->
امتیازدهی
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.