برنامه هفتگي سایت کامپیوتری  1

 

ساعت

ايام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

بیان معماری 3

خانم مهندس یقطین

ک.معماری97

 

 

 

یکشنبه

 

 

کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون

آقای مصطفوی

ک.تلو.یزیون  97 و 98

تصویر متحرک1+ کارگاه تصویر متحرک

خانم سوین شریفی

ک.ارتباط تصویری96-95

 

 

دوشنبه

 

مبانی سایبر مدیا

خانم مهندس دباغی پور

ک.تلویزیون 97و 98

 

طراحی به کمک کامپیوتر

خانم مهندس راضی صوفیانی

ک.طراحی صنعتی 97

 

 

سه شنبه

 

 

نرم افزار گرافیک2

+کارگاه گرافیک رایانه 1

آقای امیرنوری

ک.ارتباط تصویری97

 

 

مباحث ویژه1

خانم مهندس صادقزاده

ک.کامپیوتر 95 و ک.ن کامپیوتر 97

17  الی 15/19

چهارشنبه

 

کامپیوتر تخصصی 1

آقای امیر نوری

ک.ن ارتباط تصو.یری 98

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

اخلاق و احکام و کسب و کار

آقای دکتر شهرتی فر

ک.ارشد بازرگانی بین الملل 98

 

   

برنامه هفتگي سایت کامپیوتری 3

 

ساعت

ايام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

+ برنامه نویسی کامپیوتر

خانم مهندس دباغی پور

ک.کامپیوتر 98و ک.برق 98

طراحی صفحات وب

خانم مهندس دباغی پور

ک.ن. کامپیوتر 97

گرافیک کامپیوتری

خانم مهندس دباغی پور

ک.کامپیوتر 96 وک.ن کامپیوتر 97

آز شبکه های کامپیوتری

آقای مهندس فاطمی

ک.کامپیوتر 95

یکشنبه

 

کارگاه آمارزیستی گ3

خانم مومنی

ک.زیست 97

 

آزمهندسی نرم افزار

خانم مهندس محمودی

ک.کامپیوتر95 و ک.ن کامپیوتر 98

کارگاه آمارزیستی گ1

خانم مومنی

ک.زیست 97

کارگاه آمارزیستی گ2

خانم مومنی

ک.زیست 97

 

دوشنبه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

خانم  راضی

ک.مدیریت 96

کاربرد کامپیوتر در مدیریت* فرد

خانم راضی

ک.مدیریت 96

 

کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری

آقای تقی پور

ک. ن حسابداری 97و96

سه شنبه

 

 

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

خانم مهندس کاظمی

ک.کامپیوتر 97

نرم افزارهای کاربردی در حسابداری+کاربردکامپیوتر در حسابداری 2
آقای تقی پور

ک.حسابداری 96و کاردانی حسابداری 97و96

 

چهارشنبه

 

 

 

کاربرد نرم افزارهای ترسیمی

آقای مهندس رحیم زاده

ک.ن معماری 98

 

پنجشنبه

ارائه معماری به کمک رایانه+ کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری

آقای مهندس رحیم زاده

ک.معماری 97و کاردانی معماری97

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.