وام کمک شهریه تحصیلی بانک رسالت

بر اساس قرارداد منعقد شده فیمابین دانشگاه نبی اکرم(ص) و بانک رسالت ، وام کمک شهریه تحصیلی برای دانشجویان برای مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال  داده می شود. متقاضیان جهت بهره مندی از این وام ، می توانند در زمانهای تعیین شده، با مراجعه به امور دانشجوئی فرمهای مربوطه را پر کرده و بهمراه کپی کارت ملی، کپی شناسنامه و کپی کارت دانشجوئی اعتبار دار ، به امور دانشجوئی تحویل دهند. با توجه به محدود بودن اعتبار، اولویت بر اساس زمان مراجعه خواهد بود.

مدیریت امور دانشجوئی

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.